Investment Team


Josef Lakonishok, Ph.D.


Chief Executive Officer
Chief Investment Officer
Founding Partner

Puneet Mansharamani


Portfolio Manager
Senior Quantitative Analyst
Partner

Menno Vermeulen, CFA


Portfolio Manager
Senior Quantitative Analyst
Partner

Bhaskaran Swaminathan, Ph.D.


Director, Research
Partner

Guy Lakonishok, CFA


Portfolio Manager
Partner

Bala Ragothaman, CFA


Chief Technology Officer
Senior Quantitative Analyst
Partner

Jason Karceski, Ph.D.


Portfolio Manager
Research
Partner

Greg Sleight


Portfolio Manager
Partner

Han Qu


Senior Research Analyst
Partner

Titus Liu


Systems Analyst
Partner

Gal Skarishevsky


Quantitative Analyst

Suvrat Chakradeo, CFA


Quantitative Analyst

Paul Wells


Quantitative Analyst

Academic Advisors


Louis K.C. Chan, Ph.D.


Academic Advisor
Partner

Dan Givoly, Ph.D.


Academic Advisor

Harrison Hong, Ph.D.


Academic Advisor